Beijing Sage Chemicals Co., Ltd – Shanghai Liaison Office

Zhang Yijie
+86 10 6533 1846

Room 408m Tianyu Plaza, No.11, Guangming Road
Chongwen District
Beijing
100016
China